HOAX: Illegaal Roma koppel ontvangt 2000 € steungeld per maand

De Hoax-Wijzer | 24/03/2013 | Update: 16/07/2014

Vaak doen kettingbrieven de ronde met schijnbaar weerzinwekkende verhalen, in een poging om de politieke voorkeur van het volk te beïnvloeden. Veelal gaat het echter om geheel verzonnen verhalen, en dit is er zo eentje van:

OCMW,

Mijn schoonzus baat een Dexia kantoor uit in Sint-Niklaas.

Ze vertelt me volgend verhaal, fel over haar toeren, maar het moet van haar hart :

Deze week meldt zich een koppeltje Roma zigeuners aan in de bank.

Meisje 16 jaar, jongen 19 jaar , Het meisje is pas bevallen (op onze kosten), alhoewel illegaal in ons land.

Het koppel krijgt 864 euro per maand van het OCMW + de helft van de huishuur betaald door OCMW.

Ze hebben recht op kindergeld alhoewel geen van beiden ook maar één seconde gewerkt heeft. En omdat de moeder minderjarig is, krijgt ze dubbel kindergeld 1200 euro per maand.

Ze kunnen echter geen rekening openen in België, dus mijn schoonzus weigert.

Binnen het uur komen ze terug in gezelschap van een oom die vraagt de bedragen op zijn rekening te storten.

Mijn schoonzus weigert en zegt dat dit onmogelijk is. De oom beweert dat alles geregeld is.

Mijn schoonzus belt naar OCMW en naar Dienst Kindergeld, en geloof het of niet : ze moet alles in orde brengen om die bedragen aan hen uit te betalen via derekening van de Roma-oom.

Meer dan 2000 euro per maand + de helft huishuur voor een stel illegalen die hier nooit gewerkt hebben.

Ze hebben nooit één bijdrage geleverd onder welke vorm ooit.

En wij mannekes?

Heel jullie leven gewerkt, belastingen betaald, sociale bijdragen betaald, BTW betaald op alle aankopen ...

Wij zullen alle tekorten van de staatskas wel bijpassen !

En … wat gaat vadertje Staat jullie betalen als je ooit je pensioenleeftijd bereikt ? . . . . en werken tot 67 of 70 jaar ? !

Sorry, ik ben woedend, maar ik kan niet anders dan het doorsturen, zo iets mag iedereen weten !

Dit verhaal wordt reeds sinds september 2011 op het internet verspreid en is mogelijk nog ouder. Ook nu nog blijft het af en toe opnieuw de kop opsteken, ondanks het feit dat het verhaal slechts verzonnen is en bovendien geheel onrealistisch blijkt te zijn.

DE KORTE UITLEG

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) heeft de beweringen van de kettingbrief grondig geanalyseerd en getoetst aan de waarheid. Onderaan dit artikel vindt u de volledige uitleg, maar hier geven we eerst even een kort overzicht:

- De meeste Europese Roma zijn geen illegalen maar EU-burgers, en dienen zich dan ook aan de desbetreffende rechten en plichten te houden: ze mogen tot maximum 3 maanden in een EU-lidstaat verblijven.

- Willen de Roma, als EU-burger, zich langer dan 3 maanden in een lidstaat vestigen, dienen ze aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moeten ze aantonen dat ze inkomsten uit arbeid ontvangen, of reeds over voldoende eigen bestaansmiddelen beschikken. Ook moeten ze beschikken over een eigen ziekteverzekering om als dusdanig niet ten laste van de sociale bijstand te vallen.

- EU-burgers met verblijfsrecht kunnen de eerste drie maanden géén aanspraak maken op OCMW-steun. In bepaalde steden en gemeenten kan dit echter wel aangepast worden, zoals in 2008 bleek in Gent (zie verder).

- Vreemdelingen zonder wettig verblijf hebben géén aanspraak op een leefloon. Ook is er geen vorm van financiële tussenkomst voor huishuur.

- Vreemdelingen zonder wettig verblijf hebben enkel recht op dringende medische hulp (waar bevalling dus wel deel van kan uitmaken). De kosten van voeding, kleding en huisvesting vallen echter NIET onder deze noemer.

- Enkel bij legaal verblijf kan men aanspraak maken op kindergeld. En ook dan is het bedrag van 1200 € per maand volledig onmogelijk. De basiskinderbijslag bedraagt 86,77 euro voor het eerste kind.

- Minderjarigen zonder wettig verblijf hebben, onder bepaalde omstandigheden, recht op materiële opvang via een opvangcentrum. Dit betekent dus opnieuw dat er géén kindergeld wordt uitgekeerd.

In 2008 bleek in Gent dat een groot aantal Roma niet in staat waren zichzelf financieel te blijven onderhouden, waardoor ze op straat of in opvangtehuizen terecht kwamen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij (in Gent weliswaar) dan financiële steun krijgen, indien ze bereid zijn een inburgeringscursus te volgen en de Nederlandse taal te leren, opdat ze zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt kunnen geleid worden. Indien ze geen bereidheid tonen, verliezen ze uiteraard deze steun.

Het is dus duidelijk dat de beweringen in het verhaal kant noch wal raken. Gezien de racistische inslag van de verzonnen tekst, is het dan ook duidelijk dat de (anonieme) auteur de bedoeling heeft om Roma af te schilderen als profiteurs die op kosten van de belastingsbetaler teren. Dit soort berichten zet aan tot de verspreiding van racisme, en het aanzetten tot haat, geweld en discriminatie is wel degelijk strafbaar, ook als het gaat om het verspreiden van bv. een kettingbrief via e-mail, en zelfs als je de tekst niet zelf geschreven hebt. Krijg je zulke tekst doorgestuurd via e-mail of eender welke andere media, kan je wel in reactie de informatie van het CGKR (zie hieronder) doorsturen ter informatie.

DE LANGE UITLEG

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) besteedt veel aandacht aan het ontkrachten van valse en misleidende kettingbrieven die aanzetten tot haat, geweld en discriminatie. Een informatieve uitleg over deze specifieke kettingbrief werd op de website van het CGKR gegeven als volgt:

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Vooreerst is het belangrijk om te wijzen op het feit dat sinds de uitbreiding(en) van de Europese Unie in 2004 een 2007 een meerderheid van de Europese Roma EU-burgers zijn geworden.

Roma die EU-burger zijn kunnen perfect 3 maanden legaal verblijven op het grondgebied van een EU-lidstaat conform de wetgeving van het vrij verkeer van personen. EU-burgers die langer dan drie maanden willen verblijven, bijvoorbeeld op het grondgebied van België, en hiervoor dus een verblijfsrecht willen bekomen, moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Ze moeten ofwel beschikken over inkomsten uit arbeid (bijvoorbeeld een werknemer of een zelfstandige) of zelf voldoende bestaansmiddelen hebben (bijvoorbeeld een student). Bovendien mag de EU-burger geen buitensporige belasting vormen voor de openbare overheid. Een economische niet-actieve EU-burger moet over een ziekteverzekering en over voldoende middelen beschikken om te voorkomen dat hij ten laste valt van de sociale bijstand.

Vreemdelingen zonder wettig verblijf hebben enkel recht op Dringende Medische Hulp (artikel 57§2 van de OCMW-wet). Het Koninklijk Besluit betreffende de DMH van 12/12/1996 bepaalt dat:

    • medische zorgen van zowel preventieve als curatieve aard onder "dringende medische hulp" kunnen vallen, net als nazorg;

    • deze medische hulp zowel ambulant (bijvoorbeeld door een huisarts of kinesist) als in een verplegingsinstelling (bijvoorbeeld een ziekenhuis) mag worden gegeven;

    • kosten van voeding, kleding en huisvesting niet onder dringende medisch hulp vallen.

Dringende medische hulp kan dus verstrekt worden door o.a. huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen, logopedisten, ziekenhuizen, revalidatiecentra, dagcentra voor behandeling van toxicomanie en rust- en verzorgingstehuizen. Sinds 1 juli 2006 kan dringende medische hulp ook verstrekt worden in psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Het kan dus zijn dat de jonge vrouw waarvan sprake in de kettingmail in België bevallen is onder de wetgeving Dringende Medische Hulp.

Het verhaal van het kindergeld is echter vals aangezien enkel legaal verblijf onder bepaalde voorwaarden het recht op kinderbijslag opent. In de kettingmail wordt bovendien gewag gemaakt van 1200 euro kindergeld per maand. Op de site van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) kan men de correcte bedragen vinden die sinds 1 mei 2011 van toepassing zijn. De basiskinderbijslag bedraagt 86,77 euro voor het eerste kind. Uit contact met RSZPPO bleek dat kindergeld 1200 euro aan kindergeld per maand compleet uit de lucht gegrepen is, onder welke omstandigheden dan ook.

Verder is er in de kettingmail sprake van een leefloon, uitgekeerd door het OCMW. Zoals reeds vermeld, heeft wie onwettig in België verblijft echter enkel recht op dringende medische hulp. Voor andere vormen van maatschappelijke dienstverlening of financiële toeslag – zoals tussenkomst in huishuur, waarvan sprake in de kettingmail, komen mensen zonder wettig verblijf niet in aanmerking.

Minderjarigen die hier samen met hun ouders onwettig verblijven, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op materiële opvang in een opvangcentrum. Het OCMW heeft dan de taak om deze mensen toe te leiden naar deze materiële opvang. Een recente wetswijziging heeft ook de toegang tot OCMW-steun voor EU-burgers met verblijfsrecht van meer dan drie maanden gewijzigd. Ze kunnen gedurende de eerste drie maanden geen aanspraak maken op OCMW-steun.

Wat is de bedoeling van de auteur?

Het Centrum stelt vast dat de valse informatie die door deze kettingmail verspreid wordt, bedoeld is om Roma voor te stellen als profiteurs en als een bedreiging voor het Belgische sociaal zekerheidsstelsel.

Wat kunt u doen?

Het is van belang dat u deze kettingmail niet doorstuurt. Op 16 december 2005 veroordeelde de Correctionele Rechtbank van Antwerpen beklaagden tot een effectieve geldboete wegens het verspreiden van een racistische tekst via e-mail, ook al waren zij niet de originele auteurs van de tekst. Iemand die racistische mails doorstuurt, helpt mee aan de verspreiding van racisme en kan beschouwd worden als auteur ongeacht of hij de e-mail initieel heeft ontworpen. Het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen stelde dat de verspreiding van de schriftelijke tekst op zichzelf een aanzet tot haat, geweld en discriminatie inhoudt. Wat u wel kunt doen, is deze analyse van het Centrum doorsturen naar de afzenders van de kettingmail.

Bronnen:

- http://www.diversiteit.be/kettingmails#goe-bezig

- http://www.geertversnick.be/Nieuws/In-de-pers/97-OCMW-Gent-geeft-Romazigeuners-financile-steun-onder-voorwaarden